Dokumenty

Firemní dokumenty

Soubory ke stažení pro dodavatele

Vzorové formuláře k použití dle smlouvy o dílo (všeobecných stavebních obchodních podmínek):

Povinné přílohy k měsíční (dílčí) fakturaci (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):

·         Zjišťovací protokol (formát XLSX)
Sleduje průběh finančního čerpání díla při každé fakturaci.

·         Soupis provedených prací a dodávek (formát XLSX)
Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací a dodávek, pokud jeho obsah odpovídá vzorovému formuláři.

Povinné přílohy ke konečné faktuře (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):

·         Zjišťovací protokol ke konečné faktuře (formát XLSX)
Je nedílnou přílohou se soupisem provedených prací a dodávek. Dokladuje průběh finančního čerpání ceny díla.

·         Závěrečný protokol o předání a převzetí díla (formát XLSX)
Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli ukončené dílo.

·         Soupis vad a nedodělků (formát XLSX)
Je přílohou protokolu o předání a převzetí (části) díla, pokud dílo vykazuje zjištěné vady nebo nedodělky, neuvedené přímo v protokolu o předání a převzetí díla.

·         Soupis provedených prací a dodávek (formát XLSX)
Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací a dodávek, pokud jeho obsah odpovídá vzorovému formuláři.

 

Další formuláře:

·        Reklamační protokol   (formát XLSX)

·        Reklamační protokol   (formát PDF)

Tento formulář slouží pro nahlášení reklamačních vad.

·         Žádost o uvolnění pozastávky  (formát XLSX)

Tento formulář slouží pro žádost o uvolnění pozastávek, na které má zhotovitel nárok dle smlouvy o dílo. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebo soupisu vad a nedodělků jsou uvedeny vady nebo nedodělky, je nutné k žádosti přiložit doklad o odstranění těchto vad a nedodělků, který bude podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (např. soupis vad a nedodělků). I v případě, že zhotovitel vystavil více faktur, je nutné použít pouze jednu žádost o uvolnění pozastávky (žádost o uvolnění pozastávky se nevystavuje ke každé faktuře zvlášť). Součástí zaslané žádosti musí být kopie Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

 

Všeobecné stavební obchodní podmínky společnosti JB Stavební, s.r.o.  pro subdodavatele:

·          Všeobecné podmínky provádění prací 2/2024   ze dne 1.2.2024 (formát PDF)

(platnost od 1.2.2024)

·           Všeobecné podmínky provádění prací 1/2023  ze dne 13.7.2023 (formát PDF)

(platnost od 13.7.2023 do 25.1.2024)

·         Všeobecné podmínky provádění prací 1/2014 ze dne 20.12.2013 (formát PDF)
(platnost od 1.1.2014 do 12.7.2023)